Dichterbij:
de toekomst

Meerjarenbeleid
2019-2021

Dit is hoe we samen de beste zorg blijven bieden.

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Dat geeft nieuwe mogelijkheden en perspectieven. De gezondheidszorg transformeert en GGZ Delfland ontwikkelt mee. Ook in de wereld van morgen willen we de beste geestelijke gezondheidszorg bieden. En daarvoor hebben we heel wat werk te doen!

De cliënt heeft een groeiende behoefte aan integrale gezondheidszorg. Zorg waarbij naar het totaal aan klachten wordt gekeken, op zowel lichamelijk, geestelijk als psychosociaal vlak. Om dat te kunnen bieden, is samenwerking nodig en moet de zorg minder complex en verkokerd georganiseerd zijn. Hoe doen we dit?

Zowel de positie als de behoeften van de cliënt veranderen.

In deze veranderende wereld zien we een duidelijke groei in vraag naar geestelijke gezondheidszorg. Tegelijkertijd valt op dat goede behandelaren met de dag schaarser worden. Wat zetten we hier tegenover?

De verregaande digitalisering komt in ons vakgebied steeds duidelijker tot uitdrukking. Zowel de positie als de behoeften van de cliënt veranderen erdoor. Ook de mogelijkheden die we als aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg hebben, ontwikkelen zich snel. En toch werken we nog vaak op een traditionele manier, ‘gewoon’ met poli’s en spreekuren. Kunnen we dit niet anders doen? Hoe dan?

Goede vragen verdienen een beter antwoord. Dit is het beleid voor 2019 tot en met 2021. Het vertelt wat wij gaan doen om in de toekomst de beste zorg te blijven leveren. Dan hebben we het over zorg die past bij de wensen en behoeften van onze cliënten. Samen met onze cliënten, en hun naasten, werken we aan het hervinden van regie. Zo komen wij dichterbij: de toekomst!

Dichterbij:
de richting die we op gaan

Dit zijn we en deze kant willen we op.

GGZ Delfland helpt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen de regie over hun leven te hervinden. Dat doen we door onze cliënten keuzes te bieden en ze zo actief te laten zijn in hun eigen herstel. Onze zorg stemmen we maximaal af op de individuele behoeften en mogelijkheden van elke cliënt. Zo bieden we zorg op maat.

Zorg en cliënt weer het middelpunt

In de afgelopen jaren leerden we in ons werk vele nieuwe systemen kennen. Die werden geïntroduceerd door overheden en verzekeraars. Doel: de zorg beter beheersbaar en transparant maken. Toch stelden we in het vorige meerjarenbeleid dat die systemen te dominant zijn geworden. Ze gaan veelal ten koste van de zorg.

De laatste jaren maakten we zorg weer het absolute middelpunt van ons werk. De cliënt geven we maximaal de regie en zeggenschap over zijn eigen zorg. We nemen als organisatie ook regie en werken keihard aan de beste zorg. Dat doen we met medewerkers die eigenaarschap ervaren en zelf de regie durven te nemen. En in die richting gaan we de komende jaren door!

Ons meerjarenbeleid tot en met 2021

Dit meerjarenbeleid geeft inzicht in waar wij als GGZ Delfland staan en wat er allemaal op ons af komt. De gevolgen van allerlei ontwikkelingen in de maatschappij, technologie, regelgeving en nog meer: we zullen ze aan den lijve gaan ervaren in ons werk.

GGZ Delfland wil een toekomstbestendige organisatie zijn. Wat er ook gebeurt om ons heen en in ons werk: wij hebben een passend antwoord! In dit document vertellen we aan de hand van drie speerpunten wat we gaan doen de komende jaren en op welke manier.

Onze basis:
Persoonlijke zorg dichtbij

Het fundament houdt ons op koers.

GGZ Delfland is een regionale instelling, met een sterke binding met regionale en lokale partners zoals verwijzers, andere zorginstellingen, gemeenten, verzekeraars en leveranciers. We zijn financieel gezond, hebben de bedrijfsvoering en zorgkwaliteit op orde en dat wordt gewaardeerd. Onze zorg is altijd persoonlijk en dichtbij.

Voor alle stoornissen hebben we met elkaar state of the art zorgprogramma’s en protocollen. Hierin zetten we nauwgezet uiteen op welke manier we cliënten ambulant behandelen. Onze verpleegkundigen en verzorgenden in de kliniek werken volgens de principes van excellente zorg, dé manier om patiënten de best mogelijke zorg te geven. Wat dit alles met elkaar verbindt, is het uitgangspunt van GGZ Delfland: We helpen onze cliënten de regie over hun leven te hervinden.

Onze solide basis houdt onze zorg op koers; financieel blijven we gezond. Dit zijn de vaste waarden die we meenemen naar de toekomst:

We geven cliënten keuzes en regie

We geven cliënten veel zeggenschap. Tijdens de behandeling zijn we transparant in onze overwegingen en keuzemogelijkheden. Beslissingen nemen we samen met de cliënt, en waar mogelijk met hun naasten. Samen kijken we wat werkt. Zo nemen cliënten actief deel aan hun eigen herstel.

We leveren zorg op maat

We hebben een breed zorgaanbod, ook bieden we begeleiding naar deelname in de maatschappij. Samen met cliënten bekijken we welke behandeling het beste past bij hun wensen en behoeften. En, op een behandeling reageert iedereen weer anders. Zorg op maat is het antwoord en innovatie maakt dat steeds meer mogelijk.

We zijn dichtbij

Onze persoonlijke zorg bieden we zoveel mogelijk dichtbij. Met locaties verspreid in de regio’s Haaglanden en Rijnmond is er altijd wel een plek in de buurt waar we onze zorg aanbieden. Dit doen we, ook in de toekomst, ambulant, intensief ambulant en klinisch. Bovendien blijven we in de regio een belangrijke partner op het gebied van acute crisisopvang.

We betrekken de naasten

Familie, vrienden, werkgevers en collega’s: ze hebben een grote invloed op het herstel. Als de cliënt dat ook wil, betrekken we deze mensen daarom zoveel mogelijk bij de zorg.

We kijken naar omgeving en oorzaken

We kijken verder dan het ziektebeeld. Speelt er meer in het leven van de cliënt dan alleen psychiatrische problemen, zoals lichamelijke klachten, woonproblemen of financiële problemen? Dan werken we nauw samen met diverse organisaties om ons heen.

We blijven onszelf verbeteren

Elke dag kijken we wat we beter kunnen doen. Vervolgens maken we het samen mogelijk door ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en ermee aan de slag te gaan.

We zijn gastvrij en betrokken

Wie te maken heeft met GGZ Delfland zal het al snel ervaren: wij zorgen graag voor mensen en gastvrijheid zit in ons dna. De behoeften van de cliënt zijn altijd het belangrijkst. Bij ons ben je dus welkom en thuis. Dit is een plek waar je je gezien en begrepen voelt.

We investeren in onze collega’s

Wie werkt bij GGZ Delfland wordt onderdeel van een constante verbetering: investeren in kennis en ontwikkeling is voor ons van levensbelang. Ook zorgen we voor een plezierige, collegiale werkomgeving. Dat vinden we belangrijk, want iedereen draagt bij aan het resultaat.

We zijn duurzaam en sociaal

We gaan met een duurzame bedrijfsvoering voor een minimale voetafdruk. GGZ Delfland streeft ernaar afvalstromen te verminderen en we springen zuinig om met energie. In de regio willen we ons laten zien als een betrokken en sociaal maatschappelijke partner.

Wereld en werkveld
in ontwikkeling

Deze trends en ontwikkelingen zijn relevant.

Binnen het werkveld van GGZ Delfland verandert er veel. Het is bepalend voor de manier waarop we ons werk doen. We spelen erop in en passen ons aan. Het uitgangspunt blijft: we willen de beste zorg blijven geven. Zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt. En we gaan verder dan dat: GGZ Delfland neemt ook de ontwikkelingen van morgen mee in het beleid voor de komende jaren.

Toenemende vraag

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg groeit. Op dit moment is de vraag al groter dan het aanbod. Dit is onder meer toe te schrijven aan de vergrijzing van ons land, maar ook de complexiteit van onze maatschappij is hierin een bepalende factor. Het lukt steeds meer mensen simpel gezegd niet om mee te komen. Tegelijkertijd is er steeds meer weerstand tegen wachtlijsten. Dit maakt dat de zorg anders moet.

Krapte op de arbeidsmarkt

Om de capaciteit te vergroten, is goed geschoold personeel nodig, maar tegenover de groeiende vraag staat een steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt. Dit creëert schaarste. Het is moeilijk om nieuwe collega’s te vinden, zoals psychiaters, psychologen, maar ook ondersteunend personeel. Daar moeten we een passend antwoord op bieden.

We gaan meer voor 'kwaliteit van leven'.

Cliënt als partner

Op dit moment heeft niemand een compleet overzicht van patiëntgegevens: het dossier is versnipperd over ziekenhuizen, artsen en andere zorgverleners. Straks krijgt de cliënt de regie. Hij wordt eigenaar van zijn patiëntgegevens en kan zijn dossier bekijken, wijzigen en aanvullen. Ook kan hij beslissen wat wij kunnen zien. Op informatiegebied wordt de cliënt daarom een belangrijke partner in het behandelproces met doorslaggevende zeggenschap.

Lees verder

Kwaliteit van leven belangrijk

Een andere belangrijke verandering is het perspectief van mensen op ziekte en gezondheid. Draaide het eerder vooral om het ‘beter worden’, nu zijn iemands lichamelijke, geestelijke én psychosociale welbevinden belangrijker. We gaan meer voor ‘kwaliteit van leven’. In de huidige situatie worden cliënten die integrale zorg, ofwel een combinatie van zorg door meerdere aanbieders of disciplines, nodig hebben, heen en weer gestuurd tussen zorgdomeinen. Ze moeten vaak langer dan nodig wachten op zorg. En dat is moeilijk te begrijpen voor de cliënt die het zorgtraject als één geheel ziet. De ontstane schotten in de zorg: daar heeft de cliënt geen boodschap aan. Het is tijd voor een passend antwoord.

Invloed digitalisering

Digitalisering beïnvloedt alle domeinen van het leven: geld, werk, relaties, onderwijs, reizen, en ook de zorg. Het biedt mogelijkheden voor onder meer maatwerk, regie, een aanvullend zorgaanbod en betere toegankelijkheid. Maar ook als antwoord op de grote uitdaging van vandaag en morgen: hoe gaan we straks met minder mensen, meer en andere zorg leveren, die minstens evengoed en het liefst nog beter is dan nu? Veel zorgprofessionals zijn nog onbekend met de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie (ict). Dat moet veranderen; meer investeren is nodig.

Veiligheid onder druk

We maken ons zorgen om de veiligheid van onze medewerkers. Werkdruk speelt hier een rol, maar ook de complexiteit van de problemen die cliënten hebben. Deze neemt al maar toe. En hoe ernstiger iemand ziek is, hoe groter de kans dat iemand geen controle heeft over zijn gedrag. Het aantal incidenten op straat wordt zichtbaar groter, en ook de kans daarop op de werkvloer neemt toe. Dit onderwerp verdient aandacht. Maatschappelijke veiligheid is een issue, en onze medewerkers moeten veilig hun werk kunnen doen.

Dit is wat we gaan doen

Dit is ons antwoord op trends en ontwikkelingen.

We beschreven het al in de inleiding: GGZ Delfland gaat in de komende jaren door op de ingeslagen weg. Als antwoord op de ontwikkelingen gaan we naar snellere en kortere zorg toe, van hetzelfde kwaliteitsniveau en het liefst beter. En we willen een aantrekkelijke werkgever zijn.

De zorg blijft het middelpunt in alles wat we doen. Daarbij draait het om eigen regie. Cliënten merken dat in hun behandeling; collega’s ervaren het in hun dagelijkse werk. Ook als organisatie pakken we de regie. Alleen dan kunnen we betekenisvol blijven in een werkveld en samenleving waar alles in rap tempo verandert.

Onze zorgprogramma’s en protocollen zijn al grotendeels ingericht op de richting die we met elkaar op willen. De komende jaren geven we er dan ook met elkaar uitvoering aan. En om dat optimaal te kunnen doen, hebben we drie belangrijke speerpunten geformuleerd:

 1. 1.

  We leveren de juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste persoon.

 2. 2.

  We sturen actief in de ketens waar we onderdeel van zijn, en delen onze kennis.

 3. 3.

  We passen informatie- en communicatietechnologie maximaal toe in ons zorgproces.

Met deze speerpunten spelen we in op de trends en ontwikkelingen.

We leveren de juiste zorg: op juiste plek en moment en door juiste persoon

De komende jaren willen we ervoor zorgen dat we onze zorg aanbieden op de best passende locatie. Iedere taak wordt uitgevoerd door de daarvoor meest geschikte persoon. Bovendien willen we de zorg bieden op het beste moment. Met een reeks aanpassingen krijgen we dat voor elkaar.

Zorgaanbod lokaal vertalen

We zijn altijd dichtbij met locaties in meerdere gemeenten in de regio. Iedere gemeente is alleen anders. Het lokale beleid verschilt. Het sociale netwerk is vaak anders georganiseerd. En ook de psychosociale en psychische problemen kunnen per gemeente verschillen. In de grote stad speelt bijvoorbeeld andere problematiek dan in het dorp. Onze lokale kennis bouwen we uit en zetten we in: GGZ Delfland hanteert straks lokale scenario’s, opgesteld per gemeente.

Bij de cliënt in de buurt

Voor de meer specialistische zorg van GGZ Delfland is het goed als de polikliniek de basis blijft. Er is een bepaalde schaalgrootte nodig om continuïteit te garanderen. Toch kunnen we bepaalde vormen van specialistische zorg decentraal aanbieden. Welke dat precies zijn: dat gaan we samen bepalen.

Het zorgaanbod van de basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg stemmen we verder op elkaar af. We gaan ook bekijken of we de cliënt aan de kant van de huisarts meer zorg kunnen bieden. Daarom willen we naast onze ondersteuners in huisartspraktijken ook onze basis geestelijke gezondheidszorg (Grip Delfland) dichterbij de huisartsen positioneren, bijvoorbeeld in medische centra. Dit maakt behandeling dichtbij de huisartsenpraktijk mogelijk.

De klinieken blijven een belangrijk onderdeel van ons zorgaanbod. Als tijdelijk verblijf voor cliënten die meer tijd nodig hebben om te herstellen of te leren omgaan met hun stoornis. En als ondersteuning van een ambulante behandeling of stabilisatie van iemand in crisis.

In veel gevallen kennen de naasten onze cliënt het beste.

Cliëntvriendelijke verbindingen

De verbinding tussen basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg kan logischer en efficiënter. Dat zorgt ervoor dat er continuïteit van zorg is op overgangsmomenten en dat op- en afschalen sneller en eenvoudiger kan. Huisartsen zullen er meer voor openstaan een cliënt terug te nemen als hij bij terugval gemakkelijk weer bij GGZ Delfland terecht kan.

De overdracht van jeugd naar volwassenen zorg wordt ook logischer. Niet de leeftijdsgrens, maar het voor de cliënt passende moment bepaalt de overgang naar de volwassenen zorg.

Lees verder

Snel starten na aanmelding

We willen cliënten direct na hun aanmelding laten starten. De manier waarop kan verschillen per stoornis en complexiteit. We onderzoeken de mogelijkheden en kijken wat werkt. Bijvoorbeeld: voordat de cliënt bij ons langskomt, kunnen we, mogelijk via een digitaal portaal, in kaart brengen welk niveau van zorg nodig is. Gaat het om een enkelvoudige of meervoudige behandeling? Hoe complex is het probleem? Hoe meer we weten, hoe beter we vooraf kunnen sturen. Een andere mogelijkheid: wanneer er nog geen uitgebreide diagnostiek heeft plaatsgevonden, kan de cliënt al aan de slag. Denk aan online hulpmodules, een gesprek met een ervaringsdeskundige en leefstijlbegeleiding. De weg naar verbetering begint op die manier direct na de eerste aanmelding.

Betrekken familie en naasten

Het is een trend die we al hebben ingezet en die de komende jaren nog meer de ruimte krijgt: het betrekken van familie en naasten in onze zorg. Op dit moment ligt de focus vooral op de intake, maar familie en naasten kunnen ook een belangrijke rol spelen in de analyse, de behandeling en de nazorg. In veel gevallen kennen de naasten onze cliënt het beste. Zij zijn vaak de constante factor in het leven van onze cliënt, daar waar onze betrokkenheid vaak alleen tijdelijk nodig is. Om de familie en naasten aan te laten haken en een beter begrip te geven van wat er aan de hand is, bieden we verschillende vormen van voorlichting en psycho-educatie, met virtual reality daar waar het kan.

Vaste ijkmomenten

Binnen de behandelingen willen we een meer nadrukkelijke rol voor tussentijdse evaluaties en ijkmomenten. Samen met de cliënt bekijken we het effect van de behandeling. Als een cliënt vast lijkt te zitten en niet opknapt, kijken we hoe dat komt en zoeken we naar alternatieven. Zijn ook de alternatieven op: dan nemen we het afsluiten van de behandeling standaard in overweging.

Crisiszorg: zo snel mogelijk normaliseren

Crisiszorg is een belangrijk onderdeel van de zorg die we aanbieden. We doen dit ambulant en waar nodig tijdelijk ook klinisch met als doel: de cliënt zo snel mogelijk te stabiliseren. We houden rekening met de doorstroming op poliklinieken. Crisiszorg organiseren we daarom op de juiste plek, en bij de juiste medewerkers. Daarnaast optimaliseren we de toegankelijkheid van ons crisisaanbod. Denk bijvoorbeeld aan een nood-app waar een cliënt of naaste 24/7 terecht kan.

De medewerker op zijn plek

Niet iedere medewerker is overal even goed in of vindt alles even leuk. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren en interesses. De een wil zich bijvoorbeeld specialiseren in de behandeling van een specifieke stoornis of therapie. Iemand anders is weer heel graag generalistisch bezig. Het is beide mogelijk bij GGZ Delfland. Er komt nog meer aandacht voor het persoonlijke profiel: we kijken waar iemand het beste op zijn plek is. Daarnaast blijven we investeren in ieders talentontwikkeling en vakmanschap. We werken samen aan de beste zorg.

Rol ervaringsdeskundige doorontwikkelen

De inzet van ervaringsdeskundigen in het persoonlijke en maatschappelijk herstelproces van onze cliënten is van grote waarde. Zij hebben ervaringskennis over wat het betekent om psychische problemen te hebben, en weten welke handvatten, oplossingen en strategieën werken. Dat is nuttig bij terugvalpreventie, motivatie, (h)erkenning, leefstijlbegeleiding of bijvoorbeeld het tegengaan van eenzaamheid bij onze cliënten. Hun inzet integreren we in het behandelproces.

Een rechtvaardige veiligheidscultuur

Cliënten, naasten en medewerkers verdienen een veilige zorgomgeving. GGZ Delfland werkt daarom aan een rechtvaardige veiligheidscultuur. Een cultuur van vertrouwen, waarbij iedereen fouten of ongewenste uitkomsten durft te melden, en dit ook doet. Van fouten willen we leren, en daarmee de kwaliteit van zorg verder verbeteren.

network-left
network-left

We sturen actief in de ketens waar we onderdeel van zijn, en delen onze kennis

Als we de krachten in de keten bundelen en problemen van onze cliënten integraal aanpakken, wordt de zorg voor cliënten beter. Behandelaren moeten doen waar ze goed in zijn. En dat is het behandelen van psychische problemen. We gaan ons werk er maximaal op inrichten. Dan komen we tot een betere en snellere signalering en diagnostiek. En realiseren we bovendien een snellere uitstroom. Dit is de manier waarop we het doen.

Omgaan met andere problemen

Veel cliënten met psychische problemen ervaren ook op andere levensgebieden problemen. Ze hebben bijvoorbeeld schulden, geen werk en geen sociaal netwerk. Daarin kan niet alleen de oorzaak liggen van bijvoorbeeld een depressie, maar het belemmert ook het herstel. Behandelaren zijn steeds vaker meer tijd kwijt aan niet-psychische problemen, terwijl dit nou net niet is waar ze in gespecialiseerd zijn.

Onze behandelaren vooral laten doen waar ze goed in zijn: dat is het uitgangspunt. Daarbij zijn er specialisten die meer thuis zijn in de aanpak van de andere problemen. Om die reden willen we de keten hierin meer betrekken. Zo kunnen we in overleg met elkaar problemen voortijdig – of parallel aan de zorg – aanpakken. Ook in het na-traject is het nuttiger als de juiste professional zich buigt over de andere problemen. Zo bevorderen we herstel en voorkomen we terugval.

Liaison of casemanager: Doel Delfland

Om betere samenwerking te bewerkstelligen in de keten voor het verhelpen van problemen op andere levensgebieden, verbinden we de ketenpartners met elkaar. Ze krijgen een gezamenlijk doel: herstel van regie en meer kwaliteit van leven voor de cliënt.

Om de meeste winst te halen uit de samenwerking met de ketenpartners stellen we een interne liaison of casemanager aan. Dit is iemand die de weg kent in het sociaal netwerk, en samenwerkingen tot stand brengt en onderhoudt. Doel Delfland kan een rol spelen in het realiseren van deze functie. Deze sleutelfiguur creëert dan integrale zorg door de juiste hulp op de juiste plek te organiseren.

Een bepalende factor in het herstel van de cliënten is leefstijl. Ketenpartners, ervaringsdeskundigen en Doel Delfland kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Zo kunnen ze onze cliënten stimuleren en helpen met het aanbrengen van dagritme, meer te bewegen en gezonder te eten.

Expertise delen en samenwerken

We zetten ook om andere redenen in op een sterkere relatie met onze ketenpartners. Met hen delen we onze expertise. Dit doen we bijvoorbeeld met huisartsen en wijkteams, maar ook met politie, woonbegeleiders en gemeenten. We kunnen deskundigheid bevorderen door het geven van onder meer psycho-educatie aan de ketenpartners. Zo kunnen zij eerder psychische problemen signaleren en het traject in gang zetten voordat de ernst van de situatie groter wordt.

Voor neuropsychiatrie is er bijvoorbeeld veel winst te behalen in de keten. Als er een intensievere samenwerking tot stand komt met bijvoorbeeld neurologen, klinisch geriaters en verpleeghuizen, kunnen we samen psychische problematiek eerder signaleren en er preventief mee aan de slag. Hierbij valt te denken aan psycho-educatie voor verplegend personeel en cognitieve training voor Parkinsonpatiënten.

network-left

We passen informatie- en communicatietechnologie maximaal toe in ons zorgproces

We passen informatie- en communicatie‐technologie maximaal toe in ons zorgproces

De digitale mogelijkheden in de zorg zijn enorm, denk aan e-health, virtual reality en domotica. Het biedt veel kansen en die gaan we de komende jaren, meer dan ooit, benutten. Het helpt onze behandelprocessen naar een hoger niveau te tillen, de toegankelijkheid van informatie te verbeteren, en behandel- en werkprocessen efficiënter of effectiever in te richten. Met als gemeenschappelijk doel natuurlijk: de cliënt meer regie geven. Digitaliseren is daarom een duidelijk speerpunt voor de komende jaren. Maar hoe geven we dit vorm binnen GGZ Delfland?

Bij alle digitale toepassingen die we hieronder beschrijven, is het veilig delen en gebruiken van informatie een minimum vereiste. We digitaliseren dus alleen als vaststaat dat de veiligheid en privacy van patiënt- en behandelgegevens gewaarborgd zijn.

Domotica, wearables en apps: verkennen en implementeren

Met draagbare devices kunnen we problemen eerder signaleren. Bijvoorbeeld aan de hand van gegevens over de hartslag, ademhaling en beweging. Met apps kunnen we cliënten motiveren of coachen op afstand. Ook kunnen we mensen die verminderd mobiel zijn, zoals ouderen, bereiken met deze middelen.

Een digitaal stemmingsdagboek voor jongeren kan een signaleringsapplicatie zijn. Het helpt ons om eerder notie te hebben van ontwikkelingen en er dan sneller naar te kunnen handelen. En camera’s in combinatie met slimme sensoren kunnen eventuele onveilige situaties monitoren. Uit bed, te lang in bed, vallen of te lang in de badkamer, het zijn voorbeelden van situaties die gemeld kunnen worden en waarop wij adequaat kunnen handelen.

Wat zijn de mogelijkheden van apps, wearables en domotica? In de komende jaren brengen we ze in kaart. En we implementeren ze als ze van onderscheidende meerwaarde kunnen zijn voor de cliënt.

Lees verder

Gebruiksvriendelijk digitaal cliëntenportaal

Een gebruiksvriendelijk digitaal cliëntenportaal verbetert onze interactie met de cliënt. De cliënt kan zien wat de status van zijn behandeling is, het dossier inzien, afspraken inplannen en in contact treden met behandelaren. Ook naasten bieden we, mogelijk deels, toegang tot deze omgeving. Zo bieden we persoonlijke zorg dichtbij, op het moment dat de cliënt daar behoefte aan heeft.

Zorgondersteunend cliëntendossier

We nemen afscheid van papier. De komende jaren ontwikkelen we het digitaal cliëntendossier zo, dat dit het behandelproces optimaal ondersteunt. Alle gegevens van de cliënt staan logisch bij elkaar en zijn gemakkelijk te raadplegen. Dit helpt om de historie snel en goed te kunnen monitoren en snel passende zorg te kunnen bieden.

Op dit moment kost het invoeren van informatie over de cliënt en zijn behandeling tijd. Levert die informatie ons wel genoeg op? De komende jaren moet informatie vooral dienstbaar zijn aan de zorg en dus niet andersom. We onderzoeken mogelijkheden om het rapporteren en bijhouden van lopende dossiers sneller, gemakkelijker en handiger aan te pakken. En, waar van meerwaarde voeren we ze meteen in.

Een snelle digitale start

Informatie- en communicatietechnologie helpt ons de cliënt sneller te laten starten. Digitale hulpmodules waar de cliënt al zelf mee aan de slag kan, zijn hier een voorbeeld van. Maar er zijn meer mogelijkheden te bedenken. Zo kunnen we ook cliënten al na de aanmelding benaderen om zelf hun biografie in te voeren in het systeem. Daar hebben we op verschillende manieren iets aan. De cliënt hoeft niet te wachten, maar is al in ons systeem actief aan de slag met zijn herstel. Het geeft – terecht – het gevoel dat je al bij ons binnen bent en GGZ Delfland zich om je bekommert. Een ander voordeel is dat de behandelaar geen onbeschreven blad op het eerste consult krijgt. Er is immers al een beeld van de cliënt. Dat scheelt tijd, want veel vragen hoeven niet meer gesteld te worden én het leidt ertoe dat de behandelaar directer kan schakelen naar de juiste zorg.

Verbindingen leggen: ook digitaal in de keten

De samenwerking in de keten willen we verbeteren. Fysieke aanwezigheid is in veel gevallen niet meer noodzakelijk om samen tot resultaten te komen. Beeldbellen bijvoorbeeld, helpt onze medewerkers om meer voor elkaar te krijgen in minder tijd. Maar ook met andere middelen moeten we de samenwerking faciliteren, denk aan het veilig uitwisselen van informatie. Hulpmiddelen die ons daarbij helpen, onderzoeken we en implementeren we zo snel en gedegen mogelijk.

Dichterbij de toekomst

Is onze ambitie: 80, 8, 8.

In dit document bespraken we een groot aantal verbeteringen. Om in de toekomst snellere en kortere zorg te kunnen bieden, en een aantrekkelijke werkgever te zijn, is dit wat we willen: het stroomlijnen van de manier waarop we ons werk doen, beter samenwerken met de keten en het benutten van digitale mogelijkheden. En dat maakt GGZ Delfland een nóg betere zorgaanbieder in onze regio’s.

We gaan onze toekomstplannen concretiseren en verder invullen. De manier waarop we dat doen heeft altijd consequenties: bijvoorbeeld financieel, qua huisvesting, juridisch of communicatief. Dat vraagt om een afweging, die we telkens maken.

We weten wat we willen: de beste zorg leveren. Dat doen we niet zonder ambitie. Onze inspanningen de komende jaren vinden wij pas geslaagd als in 2021:

 • 80%

  80% van onze cliënten
  herstel van regie ervaart,

 • 8

  de cliënten en hun naasten onze aanpak waarderen. Ze zijn zo tevreden over de door onze medewerkers geboden zorg dat ze die beoordelen met gemiddeld een 8,

 • 8

  onze medewerkers zo tevreden zijn dat ze GGZ Delfland als werkgever waarderen met gemiddeld een 8.

De toekomst komt snel dichterbij. Nu is het dus tijd om het waar te maken. Laten we samen aan de slag gaan en werken aan een toekomstbestendig GGZ Delfland dat kordaat voortbeweegt in de reeds ingeslagen richting!